Baltali Rice

Ark of taste
Back to the archive >

Baltalı Düyüsü

In Azerbaijan, rice was originally grown on the fields of the Shaki-Zaqatala, Aran, and Lankaran-Astara economic regions (a belt running through the center of the country from north to south). The subtropical climate of this area makes it suitable for rice cultivation. Initially, the inhabitants of these regions valued rice more than wheat, so it entered the traditional local cuisine. In the 18th and 19th centuries, rich merchants from Lankaran-Astara (the southernmost part of Azerbaijan) exported rice, flax, silk, vegetables, and fish products to the markets of Russia, and trade relations contributed to the development of industry and education in the city of Lankaran. Rice cultivation began to decline in the 1940s and 50s due to changes imposed by the Soviet Union, including the systematic drainage of irrigation systems, which impacted rice and pond fisheries. After the record-breaking harvest of 102 thousand tonnes in 1928, rice yields gradually began to decline to 5-10 thousand tonnes per year in the following decades. In 2011, Azerbaijan began to revive its rice cultivation and the yield was 16 thousand tonnes in 2017.

The rice grown in Baltali, a village in Shaki District, has large grains with a soft texture and milky color. Some of the rice grown in Baltali is ground in a watermill and used to make Shaki khalva and many other local sweets. It is also sold on local markets and used in local cuisine, although the majority of households prefer to buy imported rice for cooking plov and other traditional dishes.

Back to the archive >
Azərbaycanda düyü əvvəldən bəri (ölkənin mərkəzi boyunca şimaldan cənuba doğru gedən bir kəmər olan) Şəki-Zaqatala, Aran və Lənkəran-Astara iqtisadi rayonlarının sahələrində becərilirdi. Bu ərazinin subtropik iqlimi düyü yetişdirmək üçün əlverişlidir. Elə başlanğıcdan bu bölgələrin sakinləri düyüyə buğdadan daha çox önəm vermişlər və buna görə düyü ənənəvi yerli mətbəxə daxil olub. 18-19-cu əsrlərdə Lənkəran-Astaradan (Azərbaycanın ən cənub hissəsi) olan zəngin tacirlər Rusiya bazarlarına düyü, kətan, ipək, tərəvəz və balıq məhsulları ixrac edirdi və yaranmış ticarət əlaqələri Lənkəran şəhərində sənayenin və təhsilin inkişafına öz töhfəsini verirdi. Sovet İttifaqı tərəfindən edilən dəyişikliklər, o cümlədən düyü və gölməçə balıqçılığına təsir edən suvarma sistemlərinin müntəzəm şəkildə qurudulması səbəbi ilə düyü becərilməsi 1940-50-ci illərdə azalmağa başladı. 1928-ci ildə rekord həddə 102 min tonluq məhsul yığımından sonra növbəti onilliklərdə məhsuldarlıq tədricən ildə 5-10 min tona qədər azalmağa başladı. 2011-ci ildə Azərbaycanda düyü becərilməsi canlandı və 2017-ci ildə məhsulun ümumi həcmi 16 min ton oldu.

Şəki rayonunun Baltalı kəndində becərilən düyünün yumşaq toxuması, südəbənzər rəngi və böyük dənləri var. Baltalıda yetişdirilən düyünün bir hissəsi su dəyirmanında üyüdülür və Şəki halvası və bir çox yerli şirniyyat növlərinin hazırlanmasında istifadə olunur. Əksər ailələrin plov və digər ənənəvi yeməklərin hazırlanmasıda idxal olunmuş düyü almağı üstün tutmaqlarına baxmayaraq, o, yerli bazarlarda satılır və yerli mətbəxdə istifadə olunur.

Territory

StateAzerbaijan
Region

Şəki şəhəri

Other info

Categories

Cereals and flours